Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Pretraga Zabava O nama Kontakt
 
Organizaciono ponašanje - skripta PDF Štampa El. pošta

Organizaciono ponašanje

Knjiga: Organizaciono ponašanje

Prof. dr Mića Jovanović, prof. dr Momčilo Živković, doc. dr Tatjana Cvetkovski

Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2003.

 

 

 1. 1.       Značaj izučavanja organizacionog ponašanja
 2. 2.       Pojam organizacionog ponašanja
 3. 3.       Naučni osnovi organizacionog ponašanja
 4. 4.       Pristupi organizacionom ponašanju
 5. 5.       Organizacija, kontekst i organizaciono ponašanje
 6. 7.       Razlike između ljudi i njihov uticaj na organizaciono ponašanje
 7. 8.       Razvoj teorije menadžmenta
 8. 9.       Razvoj teorije menadžmenta: Klasična škola
 9. 10.     Razvoj teorije menadžmenta: Pristup ljudskih resursa
 10. 11.     Razvoj teorije menadžmenta: Kvantitativni pristup
 11. 12.     Razvoj teorije menadžmenta: Integrativni pristup
 12. 13.     Pojam ličnosti
 13. 14.     Promenljive koje utiču na razvoj ličnosti
 14. 15.     Sistem ličnosti, potrebe i ponašanje
 15. 16.     Struktura sistema ličnosti: Lični ciljevi
 16. 17.     Struktura sistema ličnosti: Kompetentnosti
 17. 18.     Struktura sistema ličnosti: Verovanja
 18. 19.     Struktura sistema ličnosti: Vrednosti
 19. 20.     Karakteristike ličnosti koje određuju organizaciono ponašanje: Poimanje sebe (self koncept)
 20. 21.     Karakteristike ličnosti koje određuju organizaciono ponašanje: Osobine ličnosti (Tipovi ličnosti, Položaj kontrole)
 21. 22.     Karakteristike ličnosti koje određuju organizaciono ponašanje: Stavovi
 22. 23.     Karakteristike ličnosti koje određuju organizaciono ponašanje: Sposobnosti
 23. 24.     Karakteristike ličnosti koje određuju organizaciono ponašanje: Emocije
 24. 25.     Percepcija (opažanje)
 25. 26.     Selekcija prilikom percepcije (Eksterni faktori i interni faktori)
 26. 27.     Organizovanje percepcije
 27. 28.     Interpretacija (greške percepcije i uzroci ponašanja)
 28. 29.     Motivisanje
 29. 30.     Strategija radne motivacije
 30. 31.     Merenje motivacije
 31. 32.     Proces motivacije
 32. 33.     Motivacioni izazovi
 33. 34.     Tipovi motivacije
 34. 35.     Teorija instrumentalnosti
 35. 36.     Teorije sadržaja: Model hijerarhije potreba
 36. 37.     Teorije sadržaja: ERG model
 37. 38.     Teorije sadržaja: Model dostignuća (David McClelland)
 38. 39.     Teorije sadržaja: Motivaciono-higijenski model
 39. 40.     Procesni modeli motivacije: Model očekivanja
 40. 41.     Procesni modeli motivacije: Model jednakosti
 41. 42.     Procesni modeli motivacije: Model postavljanja ciljeva (Locke-Latham-ov model)
 42. 43.     Procesni modeli motivacije: Teorija podsticaja (pojačanje)
 43. 44.     Izvori stresa
 44. 45.     Efekti stresa
 45. 46.     Stres i nasilje na radnom mestu
 46. 47.     Karakteristike grupa
 47. 48.     Klasifikacija i vrste grupa
 48. 49.     Organizacione grupe
 49. 50.     Uloga i karakteristike formalnih grupa
 50. 51.     Karakteristika i delovanje neformalnih grupa
 51. 52.     Timovi u organizaciji: pojam i karakteristike
 52. 53.     Vrste i klasifikacija timova
 53. 54.     Formiranje i izgradnja timova
 54. 55.     Izbor članova tima
 55. 56.     Modeliranje i početak timskog rada
 56. 57.     Prednosti i učinak timskog rada
 57. 58.     Pojam moći
 58. 59.     Korišćenje – ispoljavanje moći
 59. 60.     Vrste i izvori moći
 60. 61.     Pojam sukoba i konflikata u organizaciji
 61. 62.     Uzroci sukoba i konflikata
 62. 63.     Vrste sukoba i konflikata
 63. 64.     Rešavanje sukoba i konflikata
 64. 65.     Upravljanje sukobima i konfliktima
 65. 66.     Proces odlučivanja i klasifikacija odluka
 66. 67.     Podela odluka prema osnovnim funkcijama
 67. 68.     Grupno odlučivanje
 68. 69.     Povezanost odluka
 69. 70.     Metode i koraci odlučivanja
 70. 71.     Koordinacija u odlučivanju
 71. 72.     Postupak odlučivanja
 72. 73.     Modifikovanje i primena odluke
 73. 74.     Faktori efikasnosti odlučivanja
 74. 75.     Modeli i tehnike odlučivanja
 75. 76.     Pojam komunikacije
 76. 77.     Modeli procesa komuniciranja: Model prenosa (transmisije)
 77. 78.     Modeli procesa komuniciranja: Model sistema/procesa
 78. 79.     Elementi procesa komuniciranja 
 79. 80.     Aspekti interpersonalne komunikacije: Verbalna komunikacija
 80. 81.     Aspekti interpersonalne komunikacije: Neverbalna komunikacija
 81. 82.     Oblici komunikacije u organizaciji
 82. 83.     Oblici komunikacije u organizaciji: Aspekti formalnih kanala komuniciranja
 83. 84.     Oblici komunikacije u organizaciji: Neformalni sistemi komuniciranja
 84. 85.     Interpersonalne komunikacione mreže: Tipovi mreža, Komunikaciona struktura i tip zadatka
 85. 86.     Problemi i barijere u komuniciranju
 86. 87.     Troškovi loše komunikacije i koristi od poboljšanja komunikacionih veština
 87. 88.     Pojam i funkcije menadžmenta
 88. 89.     Osnovne funkcije menadžmenta
 89. 90.     Uloge menadžmenta preduzeća: Nivoi i struktura menadžmenta preduzeća
 90. 91.     Vođenje: Kao funkcija menadžmenta, delegiranje ovlašćenja i odgovornosti
 91. 92.     Teorije i stilovi vođenja: Autokratsko vođenje, Demokratsko vođenje, Teorije X i Y,
 92. 93.     Teorije i stilovi vođenja: Kontinuum vođenja, Teorija životnog ciklusa vođenja, Menadžerska mreža,
 93. 94.     Teorije i stilovi vođenja: Fidlerova situaciona teorija vođenja, Teorija put do cilja, Vrum-Jetonov model vođenja i odlučivanja
 94. 95.     Odnos menadžmenta i vođenja
 95. 96.     Pojam organizacione kulture i organizacione klime
 96. 97.     Aspekti organizacije povezani sa organizacionom kulturom
 97. 98.     Karakteristike organizacione kulture
 98. 99.     Mapiranje (utvrđivanje mape) kulture
 99. 100.   Komponente organizacione kulture: Vrednosti, Norme, Artefakti
 100. 101.   Model ledenog brega organizacione kulture
 101. 102.   Dinamika (nivoi) organizacione kulture
 102. 103.   Kultura kompanije - njene tri orijentacije
 103. 104.   Klasifikacija organizacione kulture
 104. 105.   Upravljanje organizacionom kulturom: Stvaranje organizacione kulture
 105. 106.   Upravljanje organizacionom kulturom: Održavanje organizacione kulture
 106. 107.   Upravljanje organizacionom kulturom: Promena organizacione kulture 
 107. 108.   Menadžment, zaposleni i organizaciona kultura
 108. 109.   Dizajn organizacije i organizaciona struktura
 109. 110.   Izgradnja i oblikovanje (modeliranje) organizacione strukture
 110. 111.   Faktori oblikovanja organizacije: Ciljevi i strategija
 111. 112.   Faktori oblikovanja organizacije: Veličina preduzeća
 112. 113.   Faktori oblikovanja organizacije: Životni ciklus preduzeća
 113. 114.   Faktori oblikovanja organizacije: Ljudski faktor (kadrovi)
 114. 115.   Faktori oblikovanja organizacije: Vrste proizvoda (usluga)
 115. 116.   Faktori oblikovanja organizacije: Lokacija
 116. 117.   Faktori oblikovanja organizacije: Faktori okruženja
 117. 118.   Oblici organizacionih struktura: Funkcionalna organizaciona struktura
 118. 119.   Oblici organizacionih struktura: Procesna organizaciona struktura
 119. 120.   Oblici organizacionih struktura: Divizionalna organizaciona struktura
 120. 121.   Oblici organizacionih struktura: Predmetna organizaciona struktura
 121. 122.   Oblici organizacionih struktura: Matrična organizaciona struktura
 122. 123.   Oblici organizacionih struktura: Teritorijalna organizaciona struktura
 123. 124.   Oblici organizacionih struktura: Projektna organizaciona struktura
 124. 125.   Oblici organizacionih struktura: Hibridna organizaciona struktura
 125. 126.   Odnos klasične i organske organizacione strukture
 126. 127.   Tehnologija i organizacione strukture
 127. 128.   Koncept lanca vrednosti
 128. 129.   Mrežne strukture: Interna mreža
 129. 130.   Mrežne strukture: Stabilna mreža
 130. 131.   Mrežne strukture: Dinamička mreža
 131. 132.   Organizacija bez granica (otvorena organizacija)
 132. 133.   Prednosti i nedostaci mrežnih organizacija
 133. 134.   Učeća organizacija, invencija i inovacija
 134. 135.   Razvoj učeće organizacije
 135. 136.   Mreža interaktivnih elemenata u učećoj organizaciji
 136. 137.   Organizacione promene
 137. 138.   Uticajni faktori organizacionih promena
 138. 139.   Proces organizacionih promena
 139. 140.   Vrste organizacionih promena: Promene organizacione strukture
 140. 141.   Vrste organizacionih promena: Tehnološke promene
 141. 142.   Vrste organizacionih promena: Promene zaposlenih
 142. 143.   Vrste organizacionih promena: Parcijalne i radikalne promene
 143. 144.   Otpori organizacionim promenama: Osnovne prepreke za sprovođenje org. promena i izvori otpora
 144. 145.   Otpori organizacionim promenama: Smanjivanje otpora